Zbliża się Regionalny Turniej Języka Angielskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
poniedziałek, 04 grudnia 2017 17:48

Regulamin Regionalnego Turnieju  Języka Angielskiego dla Uczniów klas IV-V Szkół Podstawowych „Christmas Time”

I Założenia ogólne:

1. Organizatorem Regionalnego Turnieju Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-V Szkół

Podstawowych „Christmas Time” jest Szkoła Podstawowa w Judzikach.

2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg turnieju są Katarzyna Luto i Dorota

Michałowska– Radzewicz.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego.

4. Cele konkursu:

- rozwijanie wśród uczniów zainteresowania kulturą i tradycjami obchodzenia świąt Bożego

Narodzenia w krajach anglojęzycznych,

- rozwijanie sprawności językowych,

- poszerzenie zakresu wiadomości i zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki języka

angielskiego,

- integracja środowiska uczniowskiego,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

5. Uczestnikami konkursu będzie dwoje uczniów reprezentujących szkołę (po jednym

przedstawicielu z klas IV – V) wytypowanych przez nauczycieli uczących języka angielskiego

w danej szkole.

6. Opiekunowie turnieju zobowiązani są do przedłożenia organizatorowi turnieju najpóźniej w dniu

turnieju oświadczenia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów uczestników konkursu

o zgodzie na przetwarzanie i publikowanie danych dotyczących imienia, nazwiska, nazwy

reprezentowanej szkoły oraz zajętego miejsca (wzór w załączniku nr 1).

7. Organizator Konkursu nie zapewnia transportu.

8. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator turnieju – dyrektor Szkoły

Podstawowej w Judzikach.

II Zakres wiedzy i umiejętności:

Zakres wiedzy i umiejętności obejmuje słownictwo i wyrażenia związane z obchodzeniem świąt

Bożego Narodzenia oraz zasady gramatyczne i słowotwórcze zawarte w podstawie programowej

przewidziane dla uczniów II etapu edukacyjnego.

III Przebieg konkursu.

1. Zgłoszenie mailowe lub telefoniczne z dopiskiem konkurs „Christmas Time” należy kierować na

adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 12 grudnia. W treści wiadomości proszę o podanie nazwy

szkoły, imion i nazwisk uczestników oraz danych nauczyciela przygotowującego do konkursu.

2. Turniej „Christmas Time” przebiegać będzie w dwóch etapach:

ETAP I  eliminacje szkolne: Nauczyciele uczący języka angielskiego decydują o sposobie wyboru

dwóch uczniów, których zgłoszą do turnieju.

ETAP II finał: Finał konkursu odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Szkole

Podstawowej w Judzikach.

Uczniowie pracując w parach wykażą się znajomością języka angielskiego i wiedzą na temat

krajów anglojęzycznych.

Zwycięzcy konkursu (miejsca I-III) otrzymają nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają

drobne upominki oraz dyplomy.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie szkoły: www.zsj.olecko.edu.pl

 

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. 609 311 600 (Katarzyna Luto)

Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 17:56